Bug 283407 - Awaria Dolphina przy przeglądaniu sieci
Summary: Awaria Dolphina przy przeglądaniu sieci
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 274759
Alias: None
Product: dolphin
Classification: Applications
Component: general (show other bugs)
Version: 1.6.1
Platform: Ubuntu Linux
: NOR crash
Target Milestone: ---
Assignee: Peter Penz
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2011-10-05 17:53 UTC by Marcin Krotosz
Modified: 2011-10-13 16:48 UTC (History)
1 user (show)

See Also:
Latest Commit:
Version Fixed In:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Marcin Krotosz 2011-10-05 17:53:35 UTC
Application: dolphin (1.6.1)
KDE Platform Version: 4.6.2 (4.6.2)
Qt Version: 4.7.2
Operating System: Linux 2.6.38-11-generic x86_64
Distribution: Ubuntu 11.04

-- Information about the crash:
- What I was doing when the application crashed:
Udostępniłem katalog na innym pc WIN7
Z poziomu kubuntu przez sieć utworzyłem katalog wewnątrz udostępnionego
Z poziomu windows zmieniłem nazwę tego katalogu
Odświerzyłem okno dolphin ponieważ cały czas pokazywało stary katalog
Odświerzenie nie pomogło 
Kliknąłem w pierwszej kolumnie na udostepniony katalog 
Po tej operacji wygenerował się błąd

-- Backtrace:
Application: Dolphin (dolphin), signal: Segmentation fault
[Current thread is 1 (Thread 0x7f5ce4637780 (LWP 2144))]

Thread 3 (Thread 0x7f5cd08bf700 (LWP 2145)):
#0 0x00007f5ce3f24f03 in __poll (fds=<value optimized out>, nfds=<value optimized out>, timeout=<value optimized out>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:87
#1 0x00007f5cdc6be104 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#2 0x00007f5cdc6be639 in g_main_context_iteration () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x00007f5ce03a6446 in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x211e0e0, flags=<value optimized out>) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:424
#4 0x00007f5ce037a882 in QEventLoop::processEvents (this=<value optimized out>, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149
#5 0x00007f5ce037aabc in QEventLoop::exec (this=0x7f5cd08bedd0, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201
#6 0x00007f5ce0291924 in QThread::exec (this=<value optimized out>) at thread/qthread.cpp:492
#7 0x00007f5ce035cc2f in QInotifyFileSystemWatcherEngine::run (this=0x211c150) at io/qfilesystemwatcher_inotify.cpp:248
#8 0x00007f5ce0294175 in QThreadPrivate::start (arg=0x211c150) at thread/qthread_unix.cpp:320
#9 0x00007f5cdcb89d8c in start_thread (arg=0x7f5cd08bf700) at pthread_create.c:304
#10 0x00007f5ce3f3204d in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:112
#11 0x0000000000000000 in ?? ()

Thread 2 (Thread 0x7f5cca1d0700 (LWP 2149)):
#0 0x00007f5cdcb8c3ce in __pthread_mutex_lock (mutex=0x22fffe8) at pthread_mutex_lock.c:62
#1 0x00007f5cdc6bd0d3 in g_main_context_prepare () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#2 0x00007f5cdc6bdf9d in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x00007f5cdc6be639 in g_main_context_iteration () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#4 0x00007f5ce03a6446 in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x22ca110, flags=<value optimized out>) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:424
#5 0x00007f5ce037a882 in QEventLoop::processEvents (this=<value optimized out>, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149
#6 0x00007f5ce037aabc in QEventLoop::exec (this=0x7f5cca1cfdd0, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201
#7 0x00007f5ce0291924 in QThread::exec (this=<value optimized out>) at thread/qthread.cpp:492
#8 0x00007f5ce035cc2f in QInotifyFileSystemWatcherEngine::run (this=0x24d5b50) at io/qfilesystemwatcher_inotify.cpp:248
#9 0x00007f5ce0294175 in QThreadPrivate::start (arg=0x24d5b50) at thread/qthread_unix.cpp:320
#10 0x00007f5cdcb89d8c in start_thread (arg=0x7f5cca1d0700) at pthread_create.c:304
#11 0x00007f5ce3f3204d in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:112
#12 0x0000000000000000 in ?? ()

Thread 1 (Thread 0x7f5ce4637780 (LWP 2144)):
[KCrash Handler]
#6 0x00007f5ce124d8d9 in QAbstractItemViewPrivate::viewOptionsV4 (this=<value optimized out>) at itemviews/qabstractitemview.cpp:3492
#7 0x00007f5ce12525ed in QAbstractItemView::mouseReleaseEvent (this=0x2532e30, event=0x7fff08452160) at itemviews/qabstractitemview.cpp:1801
#8 0x00007f5ce32a878c in DolphinTreeView::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*) () from /usr/lib/libdolphinprivate.so.4
#9 0x00007f5ce0d8bcc8 in QWidget::event (this=0x2532e30, event=0x7fff08452160) at kernel/qwidget.cpp:8259
#10 0x00007f5ce113e156 in QFrame::event (this=0x2532e30, e=0x7fff08452160) at widgets/qframe.cpp:557
#11 0x00007f5ce124f46b in QAbstractItemView::viewportEvent (this=0x2532e30, event=0x7fff08452160) at itemviews/qabstractitemview.cpp:1628
#12 0x00007f5ce1293675 in QTreeView::viewportEvent (this=0x2532e30, event=0x7fff08452160) at itemviews/qtreeview.cpp:1256
#13 0x00007f5ce037b627 in QCoreApplicationPrivate::sendThroughObjectEventFilters (this=<value optimized out>, receiver=0x2a60680, event=0x7fff08452160) at kernel/qcoreapplication.cpp:846
#14 0x00007f5ce0d3a9c1 in QApplicationPrivate::notify_helper (this=0x1fdff40, receiver=0x2a60680, e=0x7fff08452160) at kernel/qapplication.cpp:4458
#15 0x00007f5ce0d3fdc3 in QApplication::notify (this=<value optimized out>, receiver=0x2a60680, e=0x7fff08452160) at kernel/qapplication.cpp:4023
#16 0x00007f5ce1a5d866 in KApplication::notify (this=0x7fff08452e20, receiver=0x2a60680, event=0x7fff08452160) at ../../kdeui/kernel/kapplication.cpp:311
#17 0x00007f5ce037b49c in QCoreApplication::notifyInternal (this=0x7fff08452e20, receiver=0x2a60680, event=0x7fff08452160) at kernel/qcoreapplication.cpp:731
#18 0x00007f5ce0d3ba1d in sendEvent (receiver=0x2a60680, event=0x7fff08452160, alienWidget=0x2a60680, nativeWidget=0x27d71b0, buttonDown=0x7f5ce181e218, lastMouseReceiver=..., spontaneous=true) at ../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qcoreapplication.h:215
#19 QApplicationPrivate::sendMouseEvent (receiver=0x2a60680, event=0x7fff08452160, alienWidget=0x2a60680, nativeWidget=0x27d71b0, buttonDown=0x7f5ce181e218, lastMouseReceiver=..., spontaneous=true) at kernel/qapplication.cpp:3122
#20 0x00007f5ce0dbd190 in QETWidget::translateMouseEvent (this=0x27d71b0, event=<value optimized out>) at kernel/qapplication_x11.cpp:4558
#21 0x00007f5ce0dbbab7 in QApplication::x11ProcessEvent (this=0x7fff08452e20, event=0x7fff08452ab0) at kernel/qapplication_x11.cpp:3680
#22 0x00007f5ce0de4842 in x11EventSourceDispatch (s=0x1fdcd00, callback=0, user_data=0x0) at kernel/qguieventdispatcher_glib.cpp:146
#23 0x00007f5cdc6bdbcd in g_main_context_dispatch () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#24 0x00007f5cdc6be3a8 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#25 0x00007f5cdc6be639 in g_main_context_iteration () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#26 0x00007f5ce03a63ef in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x1f8bdb0, flags=<value optimized out>) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:422
#27 0x00007f5ce0de44de in QGuiEventDispatcherGlib::processEvents (this=<value optimized out>, flags=<value optimized out>) at kernel/qguieventdispatcher_glib.cpp:204
#28 0x00007f5ce037a882 in QEventLoop::processEvents (this=<value optimized out>, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149
#29 0x00007f5ce037aabc in QEventLoop::exec (this=0x7fff08452db0, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201
#30 0x00007f5ce037eecb in QCoreApplication::exec () at kernel/qcoreapplication.cpp:1008
#31 0x00007f5ce4222995 in kdemain () from /usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_dolphin.so
#32 0x00007f5ce3e6aeff in __libc_start_main (main=0x400730 <_start+256>, argc=6, ubp_av=0x7fff08453348, init=<value optimized out>, fini=<value optimized out>, rtld_fini=<value optimized out>, stack_end=0x7fff08453338) at libc-start.c:226
#33 0x0000000000400659 in _start ()

Possible duplicates by query: bug 283297, bug 276334, bug 274759, bug 271366, bug 268488.

Reported using DrKonqi
Comment 1 Frank Reininghaus 2011-10-13 16:48:57 UTC
Thanks for the bug report! This looks like a crash that has been reported already.

*** This bug has been marked as a duplicate of bug 274759 ***