Bug 276256 - closed system
Summary: closed system
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 258706
Alias: None
Product: plasma4
Classification: Plasma
Component: general (show other bugs)
Version: unspecified
Platform: Ubuntu Linux
: NOR crash
Target Milestone: ---
Assignee: Plasma Bugs List
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2011-06-22 16:29 UTC by Zbyszek
Modified: 2011-06-23 04:53 UTC (History)
0 users

See Also:
Latest Commit:
Version Fixed In:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Zbyszek 2011-06-22 16:29:55 UTC
Application: plasma-desktop (0.4)
KDE Platform Version: 4.6.2 (4.6.2)
Qt Version: 4.7.2
Operating System: Linux 2.6.38-9-generic i686
Distribution: Ubuntu 11.04

-- Information about the crash:
- What I was doing when the application crashed:
"KDE Shutdown crashes Plasma"
Uwaga: Tytuł raportu o błędzie jest często określany przez osobę, która zgłosiła błąd. Tytuł może więc nie odzwierciedlać natury błędu, prawdziwej jego przyczyny czy innych widocznych objawów, które pomogłyby porównać go do Twojej awarii. Przeczytaj proszę cały raport oraz wszystkie komentarze poniżej.
Stan raportu o błędzie: Otwarty (niepotwierdzony)
Dotyczy komponentu: plasma (general)
Opis błędu
Application: plasma-desktop (0.4)
KDE Platform Version: 4.6.2 (4.6.2)
Qt Version: 4.7.2
Operating System: Linux 2.6.38-8-generic i686
Distribution: Ubuntu 11.04

-- Information about the crash:
- What I was doing when the application crashed:

Shutdown from KDE crashes Plasma. Not sure if this is an Amarok issue.

The crash can be reproduced some of the time.

-- Backtrace:
Application: Plasma-Desktop-Umgebung (plasma-desktop), signal: Segmentation fault
[Current thread is 1 (Thread 0xb76ef720 (LWP 2076))]

Thread 6 (Thread 0xaf5edb70 (LWP 2140)):
#0 0x064e97a4 in __pthread_mutex_unlock_usercnt () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#1 0x00686656 in pthread_mutex_unlock () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
#2 0x02ee9fc2 in g_main_context_prepare () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x02eeae63 in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#4 0x02eeb524 in g_main_context_iteration () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#5 0x02d9a577 in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x99418e0, flags=...) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:424
#6 0x02d6c289 in QEventLoop::processEvents (this=0xaf5ed280, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149
#7 0x02d6c522 in QEventLoop::exec (this=0xaf5ed280, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201
#8 0x02c762a0 in QThread::exec (this=0x9942750) at thread/qthread.cpp:492
#9 0x02d4dfdb in QInotifyFileSystemWatcherEngine::run (this=0x9942750) at io/qfilesystemwatcher_inotify.cpp:248
#10 0x02c78da2 in QThreadPrivate::start (arg=0x9942750) at thread/qthread_unix.cpp:320
#11 0x064e5e99 in start_thread () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#12 0x0067873e in clone () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6

Thread 5 (Thread 0xadf90b70 (LWP 2141)):
#0 socketNotifierSourcePrepare (timeout=0xadf900cc) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:72
#1 0x02ee9fd4 in g_main_context_prepare () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#2 0x02eeae63 in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x02eeb524 in g_main_context_iteration () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#4 0x02d9a577 in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x99d2e70, flags=...) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:424
#5 0x02d6c289 in QEventLoop::processEvents (this=0xadf90280, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149
#6 0x02d6c522 in QEventLoop::exec (this=0xadf90280, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201
#7 0x02c762a0 in QThread::exec (this=0x92728c8) at thread/qthread.cpp:492
#8 0x02d4dfdb in QInotifyFileSystemWatcherEngine::run (this=0x92728c8) at io/qfilesystemwatcher_inotify.cpp:248
#9 0x02c78da2 in QThreadPrivate::start (arg=0x92728c8) at thread/qthread_unix.cpp:320
#10 0x064e5e99 in start_thread () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#11 0x0067873e in clone () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6

Thread 4 (Thread 0xac769b70 (LWP 2147)):
#0 0x064e9760 in __pthread_mutex_unlock_usercnt () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#1 0x00686656 in pthread_mutex_unlock () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
#2 0x02eeaff9 in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x02eeb92b in g_main_loop_run () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#4 0x04ea6304 in ?? () from /usr/lib/i386-linux-gnu/libgio-2.0.so.0
#5 0x02f142df in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#6 0x064e5e99 in start_thread () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#7 0x0067873e in clone () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6

Thread 3 (Thread 0xab298b70 (LWP 2152)):
#0 0x005bec72 in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
#1 0x00669f1d in poll () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
#2 0x02efb84b in g_poll () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x02eeb1af in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#4 0x02eeb524 in g_main_context_iteration () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#5 0x02d9a577 in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x9e85dc0, flags=...) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:424
#6 0x02d6c289 in QEventLoop::processEvents (this=0xab298280, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149
#7 0x02d6c522 in QEventLoop::exec (this=0xab298280, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201
#8 0x02c762a0 in QThread::exec (this=0x9ea53b8) at thread/qthread.cpp:492
#9 0x02d4dfdb in QInotifyFileSystemWatcherEngine::run (this=0x9ea53b8) at io/qfilesystemwatcher_inotify.cpp:248
#10 0x02c78da2 in QThreadPrivate::start (arg=0x9ea53b8) at thread/qthread_unix.cpp:320
#11 0x064e5e99 in start_thread () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#12 0x0067873e in clone () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6

Thread 2 (Thread 0xacf6bb70 (LWP 2483)):
#0 0x00d72416 in __kernel_vsyscall ()
#1 0x064ea48c in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#2 0x006863fd in pthread_cond_wait () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
#3 0x0206bb57 in ?? () from /usr/lib/libQtWebKit.so.4
#4 0x064e5e99 in start_thread () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#5 0x0067873e in clone () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6

Thread 1 (Thread 0xb76ef720 (LWP 2076)):
[KCrash Handler]
#7 0x0109f454 in QString (this=0xcb40061, group=0, state=0) at /usr/include/qt4/QtCore/qstring.h:728
#8 KIconEffect::fingerprint (this=0xcb40061, group=0, state=0) at ../../kdeui/icons/kiconeffect.cpp:169
#9 0x010a5352 in KIconLoaderPrivate::makeCacheKey (this=0xcb4004d, name=..., group=KIconLoader::Desktop, overlays=..., size=24, state=0) at ../../kdeui/icons/kiconloader.cpp:782
#10 0x010ac398 in KIconLoader::loadIcon (this=0xc5011f8, _name=..., group=KIconLoader::Desktop, size=24, state=0, overlays=..., path_store=0x0, canReturnNull=false) at ../../kdeui/icons/kiconloader.cpp:1226
#11 0x010a3d76 in KIconEngine::pixmap (this=0xced4ac8, size=..., mode=QIcon::Normal, state=QIcon::Off) at ../../kdeui/icons/kiconengine.cpp:93
#12 0x07112ca2 in QIcon::pixmap (this=0x9cb14bc, size=..., mode=QIcon::Normal, state=QIcon::Off) at image/qicon.cpp:676
#13 0x002aa969 in Plasma::IconWidgetPrivate::decoration (this=0x9cb1418, option=0x91a9370, useHoverEffect=false, usePressedEffect=false) at ../../plasma/widgets/iconwidget.cpp:812
#14 0x002b121d in Plasma::IconWidget::paint (this=0x9a46670, painter=0xbfa233bc, option=0x91a9370, widget=0x0) at ../../plasma/widgets/iconwidget.cpp:1128
#15 0x03b8a0dd in SystemTray::DBusSystemTrayWidget::paint (this=0x9a46670, painter=0xbfa233bc, option=0x91a9370, widget=0x0) at ../../../../../plasma/generic/applets/systemtray/protocols/dbussystemtray/dbussystemtraywidget.cpp:189
#16 0x076bb9ec in _q_paintItem (item=, painter=0xbfa233bc, option=0x91a9370, widget=0x0, useWindowOpacity=false, painterStateProtection=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4314
#17 0x076bbcf2 in _q_paintIntoCache (pix=0xbfa2388c, item=0x9a46678, pixmapExposed=..., itemToPixmap=..., renderHints=..., option=0x91a9370, painterStateProtection=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4352
#18 0x076cfa00 in QGraphicsScenePrivate::drawItemHelper (this=0x91a9220, item=0x9a46678, painter=0xbfa25074, option=0x91a9370, widget=0xb9be090, painterStateProtection=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4690
#19 0x076d06c2 in QGraphicsScenePrivate::draw (this=0x91a9220, item=0x9a46678, painter=0xbfa25074, viewTransform=0xbfa24e5c, transformPtr=0xbfa23c70, exposedRegion=0xc31c748, widget=0xb9be090, opacity=1, effectTransform=0x0, wasDirtyParentSceneTransform=false, drawItem=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4962
#20 0x076d1402 in QGraphicsScenePrivate::drawSubtreeRecursive (this=0x91a9220, item=0x9a46678, painter=0xbfa25074, viewTransform=0xbfa24e5c, exposedRegion=0xc31c748, widget=0xb9be090, parentOpacity=1, effectTransform=0x0) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4853
#21 0x076d04ec in QGraphicsScenePrivate::draw (this=0x91a9220, item=0x94f09e0, painter=0xbfa25074, viewTransform=0xbfa24e5c, transformPtr=0xbfa24110, exposedRegion=0xc31c748, widget=0xb9be090, opacity=1, effectTransform=0x0, wasDirtyParentSceneTransform=false, drawItem=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4979
#22 0x076d1402 in QGraphicsScenePrivate::drawSubtreeRecursive (this=0x91a9220, item=0x94f09e0, painter=0xbfa25074, viewTransform=0xbfa24e5c, exposedRegion=0xc31c748, widget=0xb9be090, parentOpacity=1, effectTransform=0x0) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4853
#23 0x076d04ec in QGraphicsScenePrivate::draw (this=0x91a9220, item=0x954f6d8, painter=0xbfa25074, viewTransform=0xbfa24e5c, transformPtr=0xbfa245b0, exposedRegion=0xc31c748, widget=0xb9be090, opacity=1, effectTransform=0x0, wasDirtyParentSceneTransform=false, drawItem=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4979
#24 0x076d1402 in QGraphicsScenePrivate::drawSubtreeRecursive (this=0x91a9220, item=0x954f6d8, painter=0xbfa25074, viewTransform=0xbfa24e5c, exposedRegion=0xc31c748, widget=0xb9be090, parentOpacity=1, effectTransform=0x0) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4853
#25 0x076d04ec in QGraphicsScenePrivate::draw (this=0x91a9220, item=0x9355bd0, painter=0xbfa25074, viewTransform=0xbfa24e5c, transformPtr=0xbfa24a50, exposedRegion=0xc31c748, widget=0xb9be090, opacity=1, effectTransform=0x0, wasDirtyParentSceneTransform=false, drawItem=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4979
#26 0x076d1402 in QGraphicsScenePrivate::drawSubtreeRecursive (this=0x91a9220, item=0x9355bd0, painter=0xbfa25074, viewTransform=0xbfa24e5c, exposedRegion=0xc31c748, widget=0xb9be090, parentOpacity=1, effectTransform=0x0) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4853
#27 0x076d1c06 in QGraphicsScenePrivate::drawItems (this=0x91a9220, painter=0xbfa25074, viewTransform=0xbfa24e5c, exposedRegion=0xc31c748, widget=0xb9be090) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4735
#28 0x076f0ea1 in QGraphicsView::paintEvent (this=0xbd5b648, event=0xbfa25784) at graphicsview/qgraphicsview.cpp:3469
#29 0x0098b484 in PanelView::paintEvent (this=0xbd5b648, event=0xbfa25784) at ../../../../plasma/desktop/shell/panelview.cpp:1593
#30 0x070b518e in QWidget::event (this=0xbd5b648, event=0xbfa25784) at kernel/qwidget.cpp:8405
#31 0x074a6f63 in QFrame::event (this=0xbd5b648, e=0xbfa25784) at widgets/qframe.cpp:557
#32 0x075355d2 in QAbstractScrollArea::viewportEvent (this=0xbd5b648, e=0xbfa25784) at widgets/qabstractscrollarea.cpp:1043
#33 0x076f236f in QGraphicsView::viewportEvent (this=0xbd5b648, event=0xbfa25784) at graphicsview/qgraphicsview.cpp:2864
#34 0x07537ed5 in viewportEvent (this=0x98ca050, o=0xb9be090, e=0xbfa25784) at widgets/qabstractscrollarea_p.h:100
#35 QAbstractScrollAreaFilter::eventFilter (this=0x98ca050, o=0xb9be090, e=0xbfa25784) at widgets/qabstractscrollarea_p.h:116
#36 0x02d6d25a in QCoreApplicationPrivate::sendThroughObjectEventFilters (this=0x913e768, receiver=0xb9be090, event=0xbfa25784) at kernel/qcoreapplication.cpp:846
#37 0x0705cd00 in QApplicationPrivate::notify_helper (this=0x913e768, receiver=0xb9be090, e=0xbfa25784) at kernel/qapplication.cpp:4458
#38 0x0706197b in QApplication::notify (this=0x911fe48, receiver=0xb9be090, e=0xbfa25784) at kernel/qapplication.cpp:4427
#39 0x010fe3ca in KApplication::notify (this=0x911fe48, receiver=0xb9be090, event=0xbfa25784) at ../../kdeui/kernel/kapplication.cpp:311
#40 0x02d6d0bb in QCoreApplication::notifyInternal (this=0x911fe48, receiver=0xb9be090, event=0xbfa25784) at kernel/qcoreapplication.cpp:731
#41 0x070b1f0c in sendSpontaneousEvent (this=0x9ae4598, pdev=0x9507ce4, rgn=..., offset=..., flags=4, sharedPainter=0x0, backingStore=0x9ae3dc8) at ../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qcoreapplication.h:218
#42 QWidgetPrivate::drawWidget (this=0x9ae4598, pdev=0x9507ce4, rgn=..., offset=..., flags=4, sharedPainter=0x0, backingStore=0x9ae3dc8) at kernel/qwidget.cpp:5492
#43 0x070b2b7c in QWidgetPrivate::paintSiblingsRecursive (this=0xc31c3f8, pdev=0x9507ce4, siblings=..., index=, rgn=..., offset=..., flags=4, sharedPainter=0x0, backingStore=0x9ae3dc8) at kernel/qwidget.cpp:5699
#44 0x070b2a42 in QWidgetPrivate::paintSiblingsRecursive (this=0xc31c3f8, pdev=0x9507ce4, siblings=..., index=4, rgn=..., offset=..., flags=4, sharedPainter=0x0, backingStore=0x9ae3dc8) at kernel/qwidget.cpp:5686
#45 0x070b1c80 in QWidgetPrivate::drawWidget (this=0xc31c3f8, pdev=0x9507ce4, rgn=..., offset=..., flags=5, sharedPainter=0x0, backingStore=0x9ae3dc8) at kernel/qwidget.cpp:5545
#46 0x0728d908 in QWidgetBackingStore::sync (this=0x9ae3dc8) at painting/qbackingstore.cpp:1333
#47 0x070a7843 in QWidgetPrivate::syncBackingStore (this=0xc31c3f8) at kernel/qwidget.cpp:1842
#48 0x070b57e5 in QWidget::event (this=0xbd5b648, event=0xc5011f8) at kernel/qwidget.cpp:8552
#49 0x074a6f63 in QFrame::event (this=0xbd5b648, e=0xc5011f8) at widgets/qframe.cpp:557
#50 0x0753733f in QAbstractScrollArea::event (this=0xbd5b648, e=0xc5011f8) at widgets/qabstractscrollarea.cpp:996
#51 0x076e5686 in QGraphicsView::event (this=0xbd5b648, event=0xc5011f8) at graphicsview/qgraphicsview.cpp:2741
#52 0x0098b7c3 in PanelView::event (this=0xbd5b648, event=0xc5011f8) at ../../../../plasma/desktop/shell/panelview.cpp:1604
#53 0x0705cd24 in QApplicationPrivate::notify_helper (this=0x913e768, receiver=0xbd5b648, e=0xc5011f8) at kernel/qapplication.cpp:4462
#54 0x0706197b in QApplication::notify (this=0x911fe48, receiver=0xbd5b648, e=0xc5011f8) at kernel/qapplication.cpp:4427
#55 0x010fe3ca in KApplication::notify (this=0x911fe48, receiver=0xbd5b648, event=0xc5011f8) at ../../kdeui/kernel/kapplication.cpp:311
#56 0x02d6d0bb in QCoreApplication::notifyInternal (this=0x911fe48, receiver=0xbd5b648, event=0xc5011f8) at kernel/qcoreapplication.cpp:731
#57 0x02d70c79 in sendEvent (receiver=0xbd5b648, event_type=77, data=0x90c5f50) at ../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qcoreapplication.h:215
#58 QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents (receiver=0xbd5b648, event_type=77, data=0x90c5f50) at kernel/qcoreapplication.cpp:1372
#59 0x02d70e0d in QCoreApplication::sendPostedEvents (receiver=0xbd5b648, event_type=77) at kernel/qcoreapplication.cpp:1265
#60 0x076c81b6 in dispatchPendingUpdateRequests (this=0x91a9220) at ../../include/QtGui/private/../../../src/gui/graphicsview/qgraphicsview_p.h:189
#61 QGraphicsScenePrivate::_q_processDirtyItems (this=0x91a9220) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:510
#62 0x076c8596 in QGraphicsScene::qt_metacall (this=0x91bcdf0, _c=QMetaObject::InvokeMetaMethod, _id=14, _a=0xcb84430) at .moc/release-shared/moc_qgraphicsscene.cpp:130
#63 0x001eda9a in Plasma::Corona::qt_metacall (this=0x91bcdf0, _c=QMetaObject::InvokeMetaMethod, _id=18, _a=0xcb84430) at ./corona.moc:109
#64 0x0097e20a in DesktopCorona::qt_metacall (this=0x91bcdf0, _c=QMetaObject::InvokeMetaMethod, _id=18, _a=0xcb84430) at ./desktopcorona.moc:101
#65 0x02d736ba in QMetaObject::metacall (object=0x91bcdf0, cl=QMetaObject::InvokeMetaMethod, idx=18, argv=0xcb84430) at kernel/qmetaobject.cpp:237
#66 0x02d7de16 in QMetaCallEvent::placeMetaCall (this=0xcdde0c0, object=0x91bcdf0) at kernel/qobject.cpp:535
#67 0x02d823b7 in QObject::event (this=0x91bcdf0, e=0xcdde0c0) at kernel/qobject.cpp:1226
#68 0x076d53b4 in QGraphicsScene::event (this=0x91bcdf0, event=0xcdde0c0) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:3544
#69 0x0705cd24 in QApplicationPrivate::notify_helper (this=0x913e768, receiver=0x91bcdf0, e=0xcdde0c0) at kernel/qapplication.cpp:4462
#70 0x070618ce in QApplication::notify (this=0x911fe48, receiver=0x91bcdf0, e=0xcdde0c0) at kernel/qapplication.cpp:3862
#71 0x010fe3ca in KApplication::notify (this=0x911fe48, receiver=0x91bcdf0, event=0xcdde0c0) at ../../kdeui/kernel/kapplication.cpp:311
#72 0x02d6d0bb in QCoreApplication::notifyInternal (this=0x911fe48, receiver=0x91bcdf0, event=0xcdde0c0) at kernel/qcoreapplication.cpp:731
#73 0x02d70c79 in sendEvent (receiver=0x0, event_type=0, data=0x90c5f50) at ../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qcoreapplication.h:215
#74 QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents (receiver=0x0, event_type=0, data=0x90c5f50) at kernel/qcoreapplication.cpp:1372
#75 0x02d70e0d in QCoreApplication::sendPostedEvents (receiver=0x0, event_type=0) at kernel/qcoreapplication.cpp:1265
#76 0x02d9a3c4 in sendPostedEvents (s=0x913ebb0) at ../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qcoreapplication.h:220
#77 postEventSourceDispatch (s=0x913ebb0) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:277
#78 0x02eeaaa8 in g_main_context_dispatch () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#79 0x02eeb270 in ?? () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#80 0x02eeb524 in g_main_context_iteration () from /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#81 0x02d9a53c in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x90c5aa8, flags=...) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:422
#82 0x07110775 in QGuiEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x90c5aa8, flags=...) at kernel/qguieventdispatcher_glib.cpp:204
#83 0x02d6c289 in QEventLoop::processEvents (this=0xbfa270b4, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149
#84 0x02d6c522 in QEventLoop::exec (this=0xbfa270b4, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201
#85 0x02d70ecc in QCoreApplication::exec () at kernel/qcoreapplication.cpp:1008
#86 0x0705a8e7 in QApplication::exec () at kernel/qapplication.cpp:3736
#87 0x009855a5 in kdemain (argc=1, argv=0xbfa272c4) at ../../../../plasma/desktop/shell/main.cpp:118
#88 0x080485cb in main (argc=1, argv=0xbfa272c4) at plasma-desktop_dummy.cpp:3

Possible duplicates by query: bug 275966, bug 275909, bug 275871, bug 275753, bug 275643.

Reported using DrKonqi

-- Backtrace:
Application: Powłoka pulpitu Plazmy (plasma-desktop), signal: Segmentation fault
[Current thread is 1 (Thread 0xb7881720 (LWP 1675))]

Thread 3 (Thread 0xb0334b70 (LWP 1676)):
#0 0x0725c36b in pthread_mutex_lock () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#1 0x00dde616 in pthread_mutex_lock () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
#2 0x06bb0752 in g_main_context_check (context=0x8913338, max_priority=2147483647, fds=0x89533c0, n_fds=1) at /build/buildd/glib2.0-2.28.6/./glib/gmain.c:2963
#3 0x06bb103a in g_main_context_iterate (context=0x8913338, block=112990240, dispatch=1, self=<value optimized out>) at /build/buildd/glib2.0-2.28.6/./glib/gmain.c:3088
#4 0x06bb1524 in g_main_context_iteration (context=0x8913338, may_block=1) at /build/buildd/glib2.0-2.28.6/./glib/gmain.c:3154
#5 0x07f04577 in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x8935910, flags=...) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:424
#6 0x07ed6289 in QEventLoop::processEvents (this=0xb0334280, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149
#7 0x07ed6522 in QEventLoop::exec (this=0xb0334280, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201
#8 0x07de02a0 in QThread::exec (this=0x8915460) at thread/qthread.cpp:492
#9 0x07eb7fdb in QInotifyFileSystemWatcherEngine::run (this=0x8915460) at io/qfilesystemwatcher_inotify.cpp:248
#10 0x07de2da2 in QThreadPrivate::start (arg=0x8915460) at thread/qthread_unix.cpp:320
#11 0x07259e99 in start_thread () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#12 0x00dd073e in clone () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6

Thread 2 (Thread 0xae4ceb70 (LWP 1678)):
#0 QTimerInfoList::timerWait (this=0x890c64c, tm=...) at kernel/qeventdispatcher_unix.cpp:467
#1 0x07f03d32 in timerSourcePrepareHelper (src=<value optimized out>, timeout=0xae4ce0cc) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:136
#2 0x07f03dcd in timerSourcePrepare (source=0x890c618, timeout=<value optimized out>) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:169
#3 0x06baffd4 in g_main_context_prepare (context=<value optimized out>, priority=0xae4ce13c) at /build/buildd/glib2.0-2.28.6/./glib/gmain.c:2761
#4 0x06bb0e63 in g_main_context_iterate (context=0x890bd88, block=1, dispatch=1, self=<value optimized out>) at /build/buildd/glib2.0-2.28.6/./glib/gmain.c:3071
#5 0x06bb1524 in g_main_context_iteration (context=0x890bd88, may_block=1) at /build/buildd/glib2.0-2.28.6/./glib/gmain.c:3154
#6 0x07f04577 in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x890bd08, flags=...) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:424
#7 0x07ed6289 in QEventLoop::processEvents (this=0xae4ce280, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149
#8 0x07ed6522 in QEventLoop::exec (this=0xae4ce280, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201
#9 0x07de02a0 in QThread::exec (this=0x8910fc0) at thread/qthread.cpp:492
#10 0x07eb7fdb in QInotifyFileSystemWatcherEngine::run (this=0x8910fc0) at io/qfilesystemwatcher_inotify.cpp:248
#11 0x07de2da2 in QThreadPrivate::start (arg=0x8910fc0) at thread/qthread_unix.cpp:320
#12 0x07259e99 in start_thread () from /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0
#13 0x00dd073e in clone () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6

Thread 1 (Thread 0xb7881720 (LWP 1675)):
[KCrash Handler]
#7 0x01121454 in QString (this=0x84d0048, group=0, state=0) at /usr/include/qt4/QtCore/qstring.h:728
#8 KIconEffect::fingerprint (this=0x84d0048, group=0, state=0) at ../../kdeui/icons/kiconeffect.cpp:169
#9 0x01127352 in KIconLoaderPrivate::makeCacheKey (this=0x84d0034, name=..., group=KIconLoader::Desktop, overlays=..., size=24, state=0) at ../../kdeui/icons/kiconloader.cpp:782
#10 0x0112e398 in KIconLoader::loadIcon (this=0x8aed0a8, _name=..., group=KIconLoader::Desktop, size=24, state=0, overlays=..., path_store=0x0, canReturnNull=false) at ../../kdeui/icons/kiconloader.cpp:1226
#11 0x01125d76 in KIconEngine::pixmap (this=0x8e4d668, size=..., mode=QIcon::Normal, state=QIcon::Off) at ../../kdeui/icons/kiconengine.cpp:93
#12 0x0152cca2 in QIcon::pixmap (this=0x8e91884, size=..., mode=QIcon::Normal, state=QIcon::Off) at image/qicon.cpp:676
#13 0x002aa969 in Plasma::IconWidgetPrivate::decoration (this=0x8e917e0, option=0x84404a8, useHoverEffect=false, usePressedEffect=false) at ../../plasma/widgets/iconwidget.cpp:812
#14 0x002b121d in Plasma::IconWidget::paint (this=0x8e10760, painter=0xbff6962c, option=0x84404a8, widget=0x0) at ../../plasma/widgets/iconwidget.cpp:1128
#15 0x036200dd in ?? () from /usr/lib/kde4/plasma_applet_systemtray.so
#16 0x01ad59ec in _q_paintItem (item=<value optimized out>, painter=0x84404a8, option=0x84404a8, widget=0x0, useWindowOpacity=false, painterStateProtection=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4314
#17 0x01ad5cf2 in _q_paintIntoCache (pix=0xbff69afc, item=0x8e10768, pixmapExposed=..., itemToPixmap=..., renderHints=..., option=0x84404a8, painterStateProtection=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4352
#18 0x01ae9a00 in QGraphicsScenePrivate::drawItemHelper (this=0x8440358, item=0x8e10768, painter=0xbff6b2e4, option=0x84404a8, widget=0x8bde1b8, painterStateProtection=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4690
#19 0x01aea6c2 in QGraphicsScenePrivate::draw (this=0x8440358, item=0x8e10768, painter=0xbff6b2e4, viewTransform=0xbff6b0cc, transformPtr=0xbff69ee0, exposedRegion=0x892fd28, widget=0x8bde1b8, opacity=1, effectTransform=0x0, wasDirtyParentSceneTransform=false, drawItem=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4962
#20 0x01aeb402 in QGraphicsScenePrivate::drawSubtreeRecursive (this=0x8440358, item=0x8e10768, painter=0xbff6b2e4, viewTransform=0xbff6b0cc, exposedRegion=0x892fd28, widget=0x8bde1b8, parentOpacity=1, effectTransform=0x0) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4853
#21 0x01aea4ec in QGraphicsScenePrivate::draw (this=0x8440358, item=0x86ad300, painter=0xbff6b2e4, viewTransform=0xbff6b0cc, transformPtr=0xbff6a380, exposedRegion=0x892fd28, widget=0x8bde1b8, opacity=1, effectTransform=0x0, wasDirtyParentSceneTransform=false, drawItem=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4979
#22 0x01aeb402 in QGraphicsScenePrivate::drawSubtreeRecursive (this=0x8440358, item=0x86ad300, painter=0xbff6b2e4, viewTransform=0xbff6b0cc, exposedRegion=0x892fd28, widget=0x8bde1b8, parentOpacity=1, effectTransform=0x0) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4853
#23 0x01aea4ec in QGraphicsScenePrivate::draw (this=0x8440358, item=0x86eccb0, painter=0xbff6b2e4, viewTransform=0xbff6b0cc, transformPtr=0xbff6a820, exposedRegion=0x892fd28, widget=0x8bde1b8, opacity=1, effectTransform=0x0, wasDirtyParentSceneTransform=false, drawItem=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4979
#24 0x01aeb402 in QGraphicsScenePrivate::drawSubtreeRecursive (this=0x8440358, item=0x86eccb0, painter=0xbff6b2e4, viewTransform=0xbff6b0cc, exposedRegion=0x892fd28, widget=0x8bde1b8, parentOpacity=1, effectTransform=0x0) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4853
#25 0x01aea4ec in QGraphicsScenePrivate::draw (this=0x8440358, item=0x8566af0, painter=0xbff6b2e4, viewTransform=0xbff6b0cc, transformPtr=0xbff6acc0, exposedRegion=0x892fd28, widget=0x8bde1b8, opacity=1, effectTransform=0x0, wasDirtyParentSceneTransform=false, drawItem=true) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4979
#26 0x01aeb402 in QGraphicsScenePrivate::drawSubtreeRecursive (this=0x8440358, item=0x8566af0, painter=0xbff6b2e4, viewTransform=0xbff6b0cc, exposedRegion=0x892fd28, widget=0x8bde1b8, parentOpacity=1, effectTransform=0x0) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4853
#27 0x01aebc06 in QGraphicsScenePrivate::drawItems (this=0x8440358, painter=0xbff6b2e4, viewTransform=0xbff6b0cc, exposedRegion=0x892fd28, widget=0x8bde1b8) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:4735
#28 0x01b0aea1 in QGraphicsView::paintEvent (this=0x8975d90, event=0xbff6b9f4) at graphicsview/qgraphicsview.cpp:3469
#29 0x00587484 in ?? () from /usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_plasma-desktop.so
#30 0x014cf18e in QWidget::event (this=0x8975d90, event=0xbff6b9f4) at kernel/qwidget.cpp:8405
#31 0x018c0f63 in QFrame::event (this=0x8975d90, e=0xbff6b9f4) at widgets/qframe.cpp:557
#32 0x0194f5d2 in QAbstractScrollArea::viewportEvent (this=0x8975d90, e=0xbff6b9f4) at widgets/qabstractscrollarea.cpp:1043
#33 0x01b0c36f in QGraphicsView::viewportEvent (this=0x8975d90, event=0xbff6b9f4) at graphicsview/qgraphicsview.cpp:2864
#34 0x01951ed5 in viewportEvent (this=0x8c44380, o=0x8bde1b8, e=0xbff6b9f4) at widgets/qabstractscrollarea_p.h:100
#35 QAbstractScrollAreaFilter::eventFilter (this=0x8c44380, o=0x8bde1b8, e=0xbff6b9f4) at widgets/qabstractscrollarea_p.h:116
#36 0x07ed725a in QCoreApplicationPrivate::sendThroughObjectEventFilters (this=0x8445d38, receiver=0x8bde1b8, event=0xbff6b9f4) at kernel/qcoreapplication.cpp:846
#37 0x01476d00 in QApplicationPrivate::notify_helper (this=0x8445d38, receiver=0x8bde1b8, e=0xbff6b9f4) at kernel/qapplication.cpp:4458
#38 0x0147b97b in QApplication::notify (this=0x842e290, receiver=0x8bde1b8, e=0xbff6b9f4) at kernel/qapplication.cpp:4427
#39 0x011803ca in KApplication::notify (this=0x842e290, receiver=0x8bde1b8, event=0xbff6b9f4) at ../../kdeui/kernel/kapplication.cpp:311
#40 0x07ed70bb in QCoreApplication::notifyInternal (this=0x842e290, receiver=0x8bde1b8, event=0xbff6b9f4) at kernel/qcoreapplication.cpp:731
#41 0x014cbf0c in sendSpontaneousEvent (this=0x8ae1bf8, pdev=0x8ae1a3c, rgn=..., offset=..., flags=4, sharedPainter=0x0, backingStore=0x8a8b490) at ../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qcoreapplication.h:218
#42 QWidgetPrivate::drawWidget (this=0x8ae1bf8, pdev=0x8ae1a3c, rgn=..., offset=..., flags=4, sharedPainter=0x0, backingStore=0x8a8b490) at kernel/qwidget.cpp:5492
#43 0x014ccb7c in QWidgetPrivate::paintSiblingsRecursive (this=0x892f9d8, pdev=0x8ae1a3c, siblings=..., index=<value optimized out>, rgn=..., offset=..., flags=4, sharedPainter=0x0, backingStore=0x8a8b490) at kernel/qwidget.cpp:5699
#44 0x014cbc80 in QWidgetPrivate::drawWidget (this=0x892f9d8, pdev=0x8ae1a3c, rgn=..., offset=..., flags=5, sharedPainter=0x0, backingStore=0x8a8b490) at kernel/qwidget.cpp:5545
#45 0x016a7908 in QWidgetBackingStore::sync (this=0x8a8b490) at painting/qbackingstore.cpp:1333
#46 0x014c1843 in QWidgetPrivate::syncBackingStore (this=0x892f9d8) at kernel/qwidget.cpp:1842
#47 0x014cf7e5 in QWidget::event (this=0x8975d90, event=0x8f45f18) at kernel/qwidget.cpp:8552
#48 0x018c0f63 in QFrame::event (this=0x8975d90, e=0x8f45f18) at widgets/qframe.cpp:557
#49 0x0195133f in QAbstractScrollArea::event (this=0x8975d90, e=0x8f45f18) at widgets/qabstractscrollarea.cpp:996
#50 0x01aff686 in QGraphicsView::event (this=0x8975d90, event=0x8f45f18) at graphicsview/qgraphicsview.cpp:2741
#51 0x005877c3 in ?? () from /usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_plasma-desktop.so
#52 0x01476d24 in QApplicationPrivate::notify_helper (this=0x8445d38, receiver=0x8975d90, e=0x8f45f18) at kernel/qapplication.cpp:4462
#53 0x0147b97b in QApplication::notify (this=0x842e290, receiver=0x8975d90, e=0x8f45f18) at kernel/qapplication.cpp:4427
#54 0x011803ca in KApplication::notify (this=0x842e290, receiver=0x8975d90, event=0x8f45f18) at ../../kdeui/kernel/kapplication.cpp:311
#55 0x07ed70bb in QCoreApplication::notifyInternal (this=0x842e290, receiver=0x8975d90, event=0x8f45f18) at kernel/qcoreapplication.cpp:731
#56 0x07edac79 in sendEvent (receiver=0x8975d90, event_type=77, data=0x83d8f50) at ../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qcoreapplication.h:215
#57 QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents (receiver=0x8975d90, event_type=77, data=0x83d8f50) at kernel/qcoreapplication.cpp:1372
#58 0x07edae0d in QCoreApplication::sendPostedEvents (receiver=0x8975d90, event_type=77) at kernel/qcoreapplication.cpp:1265
#59 0x01ae21b6 in dispatchPendingUpdateRequests (this=0x8440358) at ../../include/QtGui/private/../../../src/gui/graphicsview/qgraphicsview_p.h:189
#60 QGraphicsScenePrivate::_q_processDirtyItems (this=0x8440358) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:510
#61 0x01ae2596 in QGraphicsScene::qt_metacall (this=0x84ead48, _c=QMetaObject::InvokeMetaMethod, _id=14, _a=0x8e89f70) at .moc/release-shared/moc_qgraphicsscene.cpp:130
#62 0x001eda9a in Plasma::Corona::qt_metacall (this=0x84ead48, _c=QMetaObject::InvokeMetaMethod, _id=18, _a=0x8e89f70) at ./corona.moc:109
#63 0x0057a20a in ?? () from /usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_plasma-desktop.so
#64 0x07edd6ba in QMetaObject::metacall (object=0x84ead48, cl=QMetaObject::InvokeMetaMethod, idx=18, argv=0x8e89f70) at kernel/qmetaobject.cpp:237
#65 0x07ee7e16 in QMetaCallEvent::placeMetaCall (this=0x8df0ee8, object=0x84ead48) at kernel/qobject.cpp:535
#66 0x07eec3b7 in QObject::event (this=0x84ead48, e=0x8df0ee8) at kernel/qobject.cpp:1226
#67 0x01aef3b4 in QGraphicsScene::event (this=0x84ead48, event=0x8df0ee8) at graphicsview/qgraphicsscene.cpp:3544
#68 0x01476d24 in QApplicationPrivate::notify_helper (this=0x8445d38, receiver=0x84ead48, e=0x8df0ee8) at kernel/qapplication.cpp:4462
#69 0x0147b8ce in QApplication::notify (this=0x842e290, receiver=0x84ead48, e=0x8df0ee8) at kernel/qapplication.cpp:3862
#70 0x011803ca in KApplication::notify (this=0x842e290, receiver=0x84ead48, event=0x8df0ee8) at ../../kdeui/kernel/kapplication.cpp:311
#71 0x07ed70bb in QCoreApplication::notifyInternal (this=0x842e290, receiver=0x84ead48, event=0x8df0ee8) at kernel/qcoreapplication.cpp:731
#72 0x07edac79 in sendEvent (receiver=0x0, event_type=0, data=0x83d8f50) at ../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qcoreapplication.h:215
#73 QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents (receiver=0x0, event_type=0, data=0x83d8f50) at kernel/qcoreapplication.cpp:1372
#74 0x07edae0d in QCoreApplication::sendPostedEvents (receiver=0x0, event_type=0) at kernel/qcoreapplication.cpp:1265
#75 0x07f043c4 in sendPostedEvents (s=0x843a9b8) at ../../include/QtCore/../../src/corelib/kernel/qcoreapplication.h:220
#76 postEventSourceDispatch (s=0x843a9b8) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:277
#77 0x06bb0aa8 in g_main_dispatch (context=0x843a928) at /build/buildd/glib2.0-2.28.6/./glib/gmain.c:2440
#78 g_main_context_dispatch (context=0x843a928) at /build/buildd/glib2.0-2.28.6/./glib/gmain.c:3013
#79 0x06bb1270 in g_main_context_iterate (context=0x843a928, block=112990240, dispatch=1, self=<value optimized out>) at /build/buildd/glib2.0-2.28.6/./glib/gmain.c:3091
#80 0x06bb1524 in g_main_context_iteration (context=0x843a928, may_block=1) at /build/buildd/glib2.0-2.28.6/./glib/gmain.c:3154
#81 0x07f0453c in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x83d8aa8, flags=...) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:422
#82 0x0152a775 in QGuiEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x83d8aa8, flags=...) at kernel/qguieventdispatcher_glib.cpp:204
#83 0x07ed6289 in QEventLoop::processEvents (this=0xbff6d1e4, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149
#84 0x07ed6522 in QEventLoop::exec (this=0xbff6d1e4, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:201
#85 0x07edaecc in QCoreApplication::exec () at kernel/qcoreapplication.cpp:1008
#86 0x014748e7 in QApplication::exec () at kernel/qapplication.cpp:3736
#87 0x005815a5 in kdemain () from /usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_plasma-desktop.so
#88 0x080485cb in _start ()

Possible duplicates by query: bug 276223, bug 275966, bug 275909, bug 275871, bug 275753.

Reported using DrKonqi
Comment 1 Christoph Feck 2011-06-23 04:53:24 UTC

*** This bug has been marked as a duplicate of bug 258706 ***